Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

8072 2ce0 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viachmielowa chmielowa
darka
3514 b2ea
Reposted fromgerwaaaazy gerwaaaazy

July 05 2015

darka
5239 b2b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
darka
5233 b084
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
darka
Reposted from1911 1911 viaciarka ciarka
3931 52fb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
darka
Ostatnimi laty wielu autorów prac psychoanalitycznych wskazywało na to, że przyczyną zwiększonych pragnień seksualnych może być fakt, że podniecenie i zadowolenie seksualne są ujściem dla lęku i nagromadzonych napięć psychicznych. To mechanistyczne wyjaśnienie często jest trafne. Sądzę jednak, że istnieją takie procesy psychiczne, które prowadzą od lęku do zwiększonych potrzeb seksualnych, i że procesy te można poznać. Prze konanie to opiera się zarówno na obserwacji psychoanalitycznej pacjentów, jak i na badaniu historii ich życia nie tylko w zakresie seksu. (...) Tak jak „nie wszystko jest złotem, co się świeci”, tak i „nie wszystko jest seksem, co na seks wygląda”. Bardzo wiele zachowań, które zdają się mieć charakter seksualny, w rzeczywistości niewiele ma z seksem wspólnego i stanowi jedynie wyraz pragnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie uwzględni się tych faktów, niewątpliwie rola seksu będzie przeceniona.
Człowiek, u którego potrzeby seksualne rosną pod wpływem nierozpoznanego naporu lęku, może naiwnie przypisywać intensywność swoich potrzeb seksualnych wrodzonemu temperamentowi lub wyzwoleniu spod nacisku powszechnie obowiązujących norm. Myli się jednak tak samo jak osoba, która sądzi, że musi spać dziesięć godzin lub więcej, aby zapewnić organizmowi potrzebny odpoczynek, gdy w rzeczywistości wzrost senności może być spowodowany przez napięcie emocjonalne; sen może służyć za sposób wycofywania się ze wszystkich konfliktów. To samo dotyczy kompulsywne go jedzenia czy picia. Jedzenie, picie, sen, seks – wszystko to są żywotne potrzeby; różnią się one intensywnością w zależności nie tylko od indywidualnej konstytucji, ale także od wielu innych warunków, jak klimat, dostęp do innych źródeł zadowolenia, poziom stymulacji zewnętrznej, stopień wysiłku przy pracy czy warunki fizyczne Każda z tych potrzeb może jednak ulec nasileniu pod wpływem czynników nieświadomych.
https://motyl.wordpress.com/2009/03/12/rola-seksu-przy-braku-milosci/
Reposted fromahjou ahjou viaciarka ciarka
darka
3995 af96
Reposted frombukazla bukazla viaciarka ciarka
darka
Gaylord Ho "We Two"
Reposted fromzelka zelka viaciarka ciarka
darka
Reposted fromcynamon cynamon viaciarka ciarka
darka
5966 1a64 500
Reposted fromgifluv gifluv vianastypsychotic nastypsychotic
3088 45d5 500

jihyoo:

untitled by coolhandluke on Flickr.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakabliukai kabliukai
darka
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viakabliukai kabliukai
darka


REEM ACRA Pre-Fall 2015 — Details

June 30 2015

darka
2125 01b3
l think it's broken
Reposted frombecurious becurious
darka
4580 6a68
best day ever
Reposted frombecurious becurious
darka
1721 30da
that feeling...
Reposted frombecurious becurious
darka
2075 04cf 500
great party table
Reposted frombecurious becurious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl